Over de organisatie

 

 De organisatie


De Stichting BuddyBike Bodegraven is een stichting met een bestuur en daarnaast nog meer dan 40 vrijwilligers. De bestuurders en zijn onbezoldigde vrijwilligers. Het bestuur is belast met het beleid, organisatie, functioneren en continuïteit van de stichting BuddyBike Bodegraven. De vrijwilligers zijn te verdelen in twee taakgroepen:

  1. De ‘Bikers’
  2. De planners

De Bikers
Dit zijn gecertificeerde vrijwilligers die regelmatig fietsen met een gast. Dit kan een familielid zijn of  een of meerdere cliënten van zorginstellingen in Bodegraven.

De Planners
Dit zijn vrijwilligers die de operationele taken van de stichting op zich nemen. Denk hierbij aan het plannen van ritten, het instrueren van nieuwe bikers, het bijhouden van de website. Daarnaast hebben de planners regelmatig contact met de bikers om te informeren naar eventuele wensen.

Samenstelling Bestuur
Annemiek van Duurling-Horck, voorzitter
Leon Verhaegh, Secretaris
Marco Hogebrug, Penningmeester
Rianne Hoogeveen, Algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid
Aan het bestuur en vrijwilligers worden geen beloningen verstrekt in financiële dan wel in natura.

De financiën
Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden, vergezeld met een rapport van een registeraccountant of van een accountant/administratieconsulent. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen acht maanden na het einde van het betreffende boekjaar.

Jaarverslag 2023
Bekijk hier het: Operationeel Jaarverslag 2023.

Beleidsplan 2024
Bekijk hier het:  Beleidsplan 2024

Statutaire gegevens
De stichting BuddyBike Bodegraven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 65914112
We zijn een rechtspersoon met RSIN: 856314225
Postadres van de Stichting is: de Werf 61 2411 RZ Bodegraven
Bankrekening nummer is: NL81 RABO 0309 8908 02  t.n.v. Stichting BuddyBike Bodegraven

De Stichting BuddyBike Bodegraven beschikt sinds januari 2023 over de ANBI-status (RSIN85614225). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.