Wat is de AVG?​
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. De AVG geldt ook voor de Stichting BuddyBike Bodegraven.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance).

Impact voor de Stichting BuddyBike Bodegraven
De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (accountability – controle-cyclus, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar te implementeren om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG.

De Stichting BuddyBike Bodegraven doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar geregistreerde bikers en gasten te verwerken op een manier te voldoen aan de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.
De secretaris van de Stichting ziet toe op goed naleven van het gebruik van de gegevens.

Uw gegevens bij de Stichting BuddyBike Bodegraven
Bij het registreren als biker of gast vragen wij enkele persoonsgegevens van u. De gegevens worden bijgehouden in een ledendatabase die beveiligd is met een wachtwoord op Google Drive.
Enkel de bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens. Het bestuur mag alleen gegevens delen met externen met: expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel.

Meldplicht datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt

Bij constatering van datalekken zullen wij conform de regelgeving melding doen bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl  binnen 72 uur na ontdekken.

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens in onze contacten database (Excel) en met welk doel wij deze verwerken. U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen.
Deze gegevens zijn niet gekoppeld met enig andere administratie en worden niet automatisch bijgewerkt bij wijziging.

Geslacht, voorletters, voornaam, achternaam, titel(s) en geboortejaar.
Om u te kunnen identificeren als (uniek) lid en u correct te kunnen adresseren en aanspreken.

Adres, postcode, woonplaats
De Stichting wil de mogelijkheid hebben om communicatie-uitingen naar het huisadres van haar contacten te sturen.

E-mailadres en Telefoonnummer
Centrale algemene communicatie tussen de Stichting en haar leden elektronisch plaats middels e-mail. Voor het maken of bevestigen van afspraken voor het gebruik van de BuddyBike tussen bikers en gast wordt door medewerkers van @Work ASVZ telefonisch contact opgenomen.

WA verzekering
Gevraagd wordt expliciet om aan te geven of u beschikt over een WA-verzekering ivm afdekking van eventuele risico’s als bestuurder van de BuddyBike.

Organisatie & Zorgopleiding
Deze gegevens registreren wij om een zo een zo goed mogelijk match te maken tussen gast en biker en specifiek voor een gast die meer dan gemiddelde hulp nodig heeft.

Dagdelen beschikbaar
Voor registratie van uw beschikbaarheid in de week per dagdeel voor inzet als biker.

Datum gebruik fiets en km stand
Om te weten wie, wanneer en hoelang u de BuddyBike heeft gebruikt ten behoeve van de financiële afrekening. Deze gegevens gebruiken wij tevens voor statistieken over het gebruik van de BuddyBike.

Datum van inschrijving en datum voor het volgen van een instructie
De datum waarop u zicht hebt ingeschreven, een instructie hebt gevolgd als dan wel als gast hebt aangemeld. Deze gegevens gebruiken wij voor het inzetten van enkel getrainde bikers en daarnaast voor statistieken over het verloop van ons contacten bestand.

Datum einde inschrijving
De datum waarop u uw inschrijving beëindigt gebruiken wij enkel voor statistieken over het verloop van ons contactenbestand.

Bewaartermijn en verwijdering van gegevens
Bovengenoemde gegevens worden elektronisch bewaard zolang u ingeschreven bent.​ Aan het einde van ieder kalenderjaar worden inschrijfformulieren van bikers en gasten die in dat jaar hun inschrijving hebben beëindigd vernietigd.
Op uw verzoek kunnen te allen tijde uw gegevens worden gewijzigd of verwijderd. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop u wordt geïnformeerd over activiteiten en mededelingen van de stichting
De Stichting kan niet voorkomen dat contactgegevens na verwijdering blijven bestaan in backups en/of archieven van de Stichting.

Mocht u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting via info@buddybike.nl

Namens de Stichting BuddyBike Bodegraven, De Secretaris

< Terug naar Homepagina