BuddyBike Bodegraven heeft een plezierige, ondersteunende en verstandige wijze van omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. Toch kan het gebeuren dat vrijwilligers of gasten van BuddyBike Bodegraven zijn lastig gevallen met ongewenst gedrag of onjuiste behandeling. Te denken valt aan agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie. Tevens kan het voorkomen dat de werkwijze van BuddyBike Bodegraven tot wrevel leidt. 

Mocht een vrijwilliger of gast zich onheus behandeld voelen of wrevel over de werkwijze hebben, dan is het de eerste stap om dit aan te geven aan de direct betrokken persoon. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan kan men zich wenden tot de planner. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het bestuur. 

De klachtenprocedure:

  • Klachten dienen schriftelijk of per e-mail ingediend te worden.
  • Klachten worden gericht aan de voorzitter van het bestuur van BuddyBike Bodegraven secretaris@buddybike.nl. De drie bestuursleden van BuddyBike Bodegraven hebben de rol van Klachtencommissie.
  • De secretaris van het bestuur zal een ontvangstbevestiging sturen, waarin o.a. wordt aangegeven hoe de aanpak zal zijn. 
  • De secretaris van het bestuur zal zelf de kwestie opnemen en zo nodig in de kwestie relevante/betrokken personen betrekken. De gang van zaken wordt op alle merites beoordeeld. De indiener van de klacht wordt gehoord. De secretaris van het neemt een besluit.
  • Het besluit wordt met toelichting binnen 3 weken na ontvangst van de klacht meegedeeld aan de klager. 
  • Het aantal klachten van het afgelopen jaar zal worden vermeld in het jaarverslag / jaarbericht.

 

< Terug naar Homepagina